پیله

3 اسفند 1387

گلم!

حالا که عشق پیله کرده است

بگذار

پروانه ات شوم