پاییزی

22 آذر 1388

سردش شده بود درخت

باد را

- محکم - 

دور خودش پیچید.