رابطه

2 اردیبهشت 1393

شش دانگ حواسم پیش توست اما

وانمود می کنم نیست

غم انگیزتر آن‌که

تو برعکس